Retro Logo

Rectangular Glassy Logo
Sony Ericsson Logo